ผลงาน
Web bard
 
     

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์                            รหัสวิชา  30203                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์               โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม       ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2554

เรื่อง  การปฐมนิเทศการเรียนรู้                                                                       เวลา  2  ชั่วโมง

วันที่         เดือน                                  พ.ศ. 2554               ผู้สอน  นางสะอาด  พลซื่อ

 


มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 5.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน      ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสารและพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการ

สืบเสาะหาความรู้ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

ตัวชี้วัด     5.1 ม.4-6/1         ทดลองและอธิบายสมบัติของคลื่นกลและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่น

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

             นักเรียนเรียนรู้ และรับทราบเกี่ยวกับขอบข่ายของเนื้อหาสาระวิชา  จุดประสงค์การเรียนรู้

รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

             1.   ความสามารถในการสื่อสาร

             2.   ความสามารถในการคิด

             3.   ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

             4.   ความสามารถในการแก้ปัญหา

             5.   ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                   1.  มีวินัย

                   2.   ใฝ่เรียนรู้

                   3.   มุ่งมั่นในการทำงาน

 

 

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

                รายวิชาเพิ่มเติม  ฟิสิกส์  ว 30203 มีสาระการเรียนรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับแสงและทัศนอุปกรณ์ 

โดยกำหนดให้นักเรียนสามารถเข้าใจและอธิบายความสัมพันธ์  วิเคราะห์  ทดลอง  คำนวณปริมาณ

ที่เกี่ยวข้องตามสาระดังนี้  การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง  การสะท้อนของแสง  การหักเหของแสง  เลนส์บาง 

ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแสง  ทัศนอุปกรณ์  ความสว่าง  การถนอมสายตา  ตาและ

การมองเห็น  สี  มีทักษะกระบวนการ  เจตคติและเห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร

์ในการสืบเสาะหาความรู้  และการแก้ปัญหา  มีความสามารถในการสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  นำความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับแสง  ในชีวิตประจำวัน

            

สาระการเรียนรู้

1.   ขอบข่ายของเนื้อหาสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม  ฟิสิกส์  เล่ม 3 รหัสวิชา  ว 30203

2.   รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน

            1.   สืบค้นข้อมูลจากเอกสาร  สื่อ และแหล่งเรียนรู้

             2.   บันทึกข้อมูลลงในสมุด

             3.   ผังความคิด

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

               

ชั่วโมงที่  (60 นาที)

 • สนทนาร่วมกันกับนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนรู้ในสาระวิชาฟิสิกส์  ที่ศึกษามาจากระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เพื่อเป็นพื้นฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน

ด้วยการใช้คำถามง่าย ๆ  เช่น

  • นักเรียนเรียนวิชาฟิสิกส์มาแล้ว  3 ภาคเรียน  พอจะบอกครูได้หรือไม่ว่า

   “ฟิสิกส์คืออะไร”

  • นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใดมาบ้าง
  • เรื่องใดที่นักเรียนชอบมากที่สุด  ชอบน้อยที่สุด  เพราะเหตุใด
  • สิ่งที่นักเรียนศึกษามานั้นมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้าง
  • นักเรียนอยากจะเรียนรู้ หรือศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเรื่องใดบ้าง
  • นักเรียนมีข้อคำถาม  หรือสงสัยอะไรอีกบ้างเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์

             2.   ครูแจ้งขอบข่ายเนื้อหาสาระวิชาเพิ่มเติม  ฟิสิกส์ รหัสวิชา ว 30203  และข้อแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

             3.   ครูเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของนักเรียนที่จะร่วมกันเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  (แจกเอกสารประกอบการอธิบายให้นักเรียนทุกคน)

 

ขั้นตอน

บทบาทของนักเรียน

ขั้นที่  1  ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) 

 

1. ตั้งคำถาม

2. ตอบคำถาม

3. แสดงความคิดเห็น

4. กำหนดปัญหา หรือเรื่องที่จะสำรวจ ตรวจสอบ

    ให้ชัดเจน

5. แสดงความสนใจ

ขั้นที่  2  ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration) 

1. คิดอย่างอิสระแต่อยู่ในขอบเขตของกิจกรรม

2. ตั้งสมมติฐาน

3. พิจารณาสมมติฐานที่เป็นไปได้โดย

    การอภิปราย

4. ระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหา

    ในการสำรวจตรวจสอบ

ขั้นที่  3  ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)

 

1. อธิบายการแก้ปัญหา หรือผลการสำรวจ

    ตรวจสอบที่ได้

3. อธิบายผลการสำรวจตรวจสอบสอดคล้องกับข้อมูล

4. ฟังการอธิบายของผู้อื่นแล้วคิดวิเคราะห์

5. อภิปรายซักถามเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนอธิบาย

ขั้นที่  4  ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)

1. ใช้ข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบไปอธิบาย

    หรือทักษะการสำรวจตรวจสอบไปใช้ใน

    สถานการณ์ใหม่ที่คล้ายกับสถานการณ์เดิม

2. นำข้อมูลจากการสำรวจตรวจสอบไปสร้าง

    ความรู้ใหม่

3. นำความรู้ใหม่เชื่อมโยงกับความรู้เดิม

    เพื่ออธิบายการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ขั้นที่  5  ขั้นประเมินผล (Evaluation )

 

1. วิเคราะห์กระบวนการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง

2. ถามคำถามที่เกี่ยวข้องจากการสังเกต หลักฐาน

    และคำอธิบาย เพื่อเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน   

    สมบูรณ์ และอาจนำไปสู่การสำรวจตรวจสอบใหม่

3. ประเมินผลความก้าวหน้า  และองค์ความรู้

    ของตนเอง

 

ชั่วโมงที่  (60 นาที)

             4.   นักเรียนทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน 30  ข้อ

ใช้เวลา  50  นาที

             5. ครูชี้แจงเกี่ยวกับการนำคะแนนจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

เพื่อใช้ในการแบ่งกลุ่ม  แบบคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน เป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ  5 – 6 คน

โดยการจัดเรียงคะแนนจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด (คะแนนจะติดประกาศที่บอร์ดหน้าห้องเรียน)

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละชุดกิจกรรมจะจัดกลุ่มใหม่ตลอดไม่ซ้ำกัน โดยยึดการจัดกลุ่มแบบคละความสามารถเช่นเดิม

             6. คะแนนที่ได้จากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนครูเก็บไว้เป็นคะแนน

ก่อนเรียน  และให้คำแนะนำว่าในแต่ละกลุ่มควรมีประธาน  เลขานุการกลุ่ม  โดยให้นักเรียนคัดเลือกกันเอง  ซึ่งในชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

จะมีบัตรคำสั่ง นักเรียนจะได้ศึกษาต่อไป

             7.   ครูแนะนำการประพฤติปฏิบัติตนในการเรียนรู้  เพื่อให้เกิดผลดีและผ่านเกณฑ์การวัดผล

และประเมินผลทั้งด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

             8.   ครูแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน  เช่น ห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  หนังสือ

คู่มือเตรียมสอบ

 

สื่อการเรียนการสอน / แหล่งเรียนรู้

 

รายการสื่อ

จำนวน

สภาพการใช้สื่อ

1. เอกสารแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 

33 ชุด

ใช้ศึกษา  ค้นคว้า

2. เอกสารบทบาทของนักเรียนในการเรียนรู้

33  ชุด

ใช้ศึกษา  ค้นคว้า

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

33  ชุด

ใช้ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. ตัวอย่างเว็บไซต์จากอินเทอร์เน็ต

http://www.maceducation.com/eknowledge/

        2432209100/20.htm

http://science.edu.cmu.ac.th/issues/SpeedLight.html

http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/eclipses/img/lunar

       ecclipse_daigram.png

 

ใช้ศึกษา  ค้นคว้า

 

การวัดผลและประเมินผล

                   ให้นักเรียนเขียนผังความคิดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติม  ฟิสิกส์  ว30203

เรื่อง  แสงและทัศนอุปกรณ์

บันทึกผลหลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 • ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

 

             2. ปัญหา / อุปสรรค

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

 

             3. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

…………………………………………………………………………….………………………….…

 

 

 

                                                                ลงชื่อ…………………….………..ผู้บันทึก

                                                                                                     (นางสะอาด  พลซื่อ)

                                                                                            ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

                                                                                  วันที่…....เดือน………………………..พ.ศ. 2554

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารโรงเรียน

 

             ได้ทำการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง  การปฐมนิเทศการเรียนรู้ แล้ว  มีความคิดเห็น ดังนี้

                   1. เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่

                              ดีมาก                   ดี                    พอใช้              ควรปรับปรุง

                   2. การจัดกิจกรรมได้นำเอากระบวนการเรียนรู้

                              ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม นำไปใช้ได้

                              ที่ยังไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรปรับปรุงพัฒนาต่อไป

                   3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 

 

 

                                                          ลงชื่อ…………………….………..

                                                                                                      (                                                  )

                                                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียน

                                                                                                                                   วันที่…....เดือน………………………..พ.ศ. 2554